Om CDON

Allmänt om CDON

CDON är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, First Norths regelverk och övriga tillämpliga regelverk. Styrningen av CDON sker genom flera organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland annat med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom CDON:s verkställande direktör. Den verkställande direktören ansvarar för och leder den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är på bolagsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar Bolaget och dess verksamhet. Det framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen hur kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske samt vem som har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman.

Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman fattas beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget, disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret, utnämnande av styrelseledamöter och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisorn samt beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av biträden.

Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter.

CDON:s styrelseledamöter väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. CDON:s bolagsordning innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska också se till att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan CDON:s styrelse och verkställande direktören. Arbetsordningen, som årligen beslutas av styrelsen, innehåller även instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen.

Styrelsen har (för perioden 2023/2024) beslutat att inrätta ett revisionsutskott, samt ett ersättningsutskott. Utskottens uppgifter m m framgår av styrelsens arbetsordning.

Verkställande direktör och ledande befattningshavare

Bolagets verkställande direktör är ansvarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen har fastställt en instruktion för den verkställande direktören som klargör den verkställande direktörens ansvar och befogenheter (”VD-instruktion”). Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktören ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med informations- och beslutsunderlag som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag att svara för förvaltningen av Bolagets angelägenheter och löpande följa verksamheten. Den verkställande direktören ska inom ramen för aktiebolagslagen och av styrelsen fastställd affärsplan, budget och VD-instruktion samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs i Bolagets löpande förvaltning.

Verkställande direktören och ledande befattningshavare, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för Bolagets efterlevnad av övergripande strategi, ekonomisk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur, riskhantering och förvärv. Detta inkluderar bland annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation med investerare med mera.

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)
carl.andersson@cdon.com

Job Scam Awareness

To whom it may concern, please read attached article link