Valberedning

VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

CDON AB:s valberedning ska utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

 • antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 • val av stämmoordförande,
 • val av styrelse,
 • val av styrelseordförande,
 • styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
 • val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 • arvodering av revisor, och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

CDON:s valberedning inför årsstämman 2022 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021. Valberedningen består av:

 • Sandra Backlund, utsedd av Rite Ventures, ordförande i valberedningen,
 • Alexander Antas, utsedd av Mandatum Private Equity, och
 • Brad Hathaway, utsedd av ADW Capital.

Årsstämman planeras att hållas den 11 maj 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen via e-post valberedningen@cdon.com eller per post till CDON AB, att: valberedningen / General Counsel, Box 385, 201 23, Malmö. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman 2022.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN
Gällande instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 7:e juni 2021

Instruktioner för valberedning (PDF)