Valberedning

VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

CDON AB:s valberedning ska utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

 • antal styrelseledamöter och revisorer samt,
 • val av stämmoordförande,
 • val av styrelse,
 • val av styrelseordförande,
 • styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
 • val av revisorer och,
 • arvodering av revisor, och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

CDON:s valberedning inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021. Valberedningen består av:

 • Alex Maloney, utsedd av ADW Capital,
 • Ebba Ljungerud, utsedd av Rite Ventures, och
 • Sam Bonnier, utsedd av Bisslinge Förvaltning.

Ledamöterna i valberedningen valde Alex Maloney till ordförande för valberedningen vid valberedningens första möte.

CDONs årsstämma 2024 hölls den 7 maj 2024 i Stockholm.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN
Gällande instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 7:e juni 2021

Instruktion för valberedning (PDF)

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)
carl.andersson@cdon.com

Job Scam Awareness

To whom it may concern, please read attached article link