Valberedning

Extra bolagsstämma i CDON antog den 12 oktober 2020 instruktioner för valberedningens sammansättning och arbete i Bolaget. Enligt dessa instruktioner ska valberedningen bestå av tre ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti. Med anledning av att första handelsdagen i Bolagets aktie på First North kommer att infalla efter den sista bankdagen i augusti under relevant kalenderår ska styrelsens ordförande, inför den årsstämma som följer närmast inför noteringen, ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i den kalendermånad då Bolagets aktie upptogs till handel på First North. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Styrelsens ordförande ska bjudas in till valberedningens möten när valberedningen anser det lämpligt. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Inför den årsstämma som följer närmast efter noteringen av Bolagets aktie på First North ska namnen på valberedningens ledamöter offentliggöras senast den 31 januari. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i augusti, men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen. Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen har enligt instruktionerna till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om bl.a. antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag till styrelsens arvodering, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande och val av revisorer och deras arvodering samt förslag till eventuella ändringar i gällande instruktion för valberedningen. Valberedningens förslag ska tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande i god tid inför Bolagets utfärdande av kallelse till årsstämma.

CDON:s valberedning inför årsstämman 2021 har tillsatts och består av:

  • Christoffer Häggblom, Rite Ventures, ordförande i valberedningen
  • Alexander Antas, Mandatum
  • Staffan Östlin, Adrigo