Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i CDON 16 december 2020

Vid extra bolagsstämma i CDON AB ("CDON" eller "bolaget") den 16 december 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, investors.cdon.com.

Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Det beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram ("Ägarprogram 2020") för ledande befattningshavare, innefattande beslut om riktad emission av högst 36 900 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 36 900 kronor. Sammanfattningsvis ska följande villkor gälla för Ägarprogram 2020.

A. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare

För att få delta i Ägarprogram 2020 måste deltagarna ha investerat privat i bolaget genom förvärv av aktier i CDON ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen utgöras av aktier i CDON som deltagaren redan äger eller som deltagaren köper på marknaden i anslutning till anmälan om att delta i Ägarprogram 2020. Därefter kommer deltagarna ha rätt att teckna aktier i bolaget ("Ägaraktier") enligt de villkor som anges nedan. Varje (1) Investeringsaktie ger rätt att teckna en (1) Ägaraktie i bolaget för en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Ägarprogram 2020 ska omfatta högst 36 900 Ägaraktier. Det högsta antal Ägaraktier som kan utgå per person ska vara följande: Kristoffer Väliharju (verkställande direktör), högst 18 000 Ägaraktier; Niclas Szieger (CFO), högst 13 500 Ägaraktier; och David Olhed (CCO), högst 5 400 Ägaraktier. Det högsta antal Investeringsaktier som respektive deltagare får allokera till Ägarprogram 2020 ska vara följande: Kristoffer Väliharju (verkställande direktör) får allokera ett högsta antal Investeringsaktier som motsvarar ett värde om 1 000 000 kronor; Niclas Szieger (CFO) får allokera ett högsta antal Investeringsaktier som motsvarar ett värde om 750 000 kronor; och David Olhed (CCO) får allokera ett högsta antal Investeringsaktier som motsvarar ett värde om 300 000 kronor. Begränsningen avseende deltagarnas rätt att allokera Investeringsaktier till Ägarprogram 2020 innebär att det högsta antalet Ägaraktier som kommer att tilldelas är begränsat i motsvarande utsträckning.

Värdet på Investeringsaktierna ska beräknas på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CDON:s aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar före dagen för stämman.

Deltagarna har endast rätt att behålla Ägaraktierna enligt de villkor som framgår av Ägarprogram 2020. Ägaraktier intjänas under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2027.

B. Beslut om riktad emission av aktier

För att möjliggöra leverans av aktier enligt Ägarprogram 2020 beslutade stämman om en riktad emission av högst 36 900 aktier till deltagarna inom ramen för Ägarprogram 2020, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 36 900 kronor.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp om 1 krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Bolaget kommer att kompensera deltagarna för de kostnader som uppkommer i samband med teckning av aktierna och teckningskursen har fastställts till aktiens kvotvärde i syfte att minimera bolagets kostnader för Ägarprogram 2020.

Tilldelning av aktierna görs av styrelsen i enlighet med de principer stämman fastställt. Styrelsen ska tilldela respektive deltagare högst sådant antal aktier som motsvarar antalet Investeringsaktier som respektive deltagare har allokerat inom ramen för Ägarprogram 2020.

En förutsättning för att tilldelas aktierna är att deltagaren undertecknat ett särskilt avtal med bolaget.

Baserat på ett antagande om värdet på bolagets aktie om 120 kronor per aktie innebär Ägarprogram 2020 en maximal utspädning om cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Vid antagande om maximal tilldelning av Ägaraktier enligt Ägarprogram 2020, varvid 36 900 Ägaraktier att tilldelas deltagarna, innebär Ägarprogram 2020 en utspädning om cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats, investors.cdon.com.

___________________________________

För ytterligare information kontakta:
Niclas Szieger
CFO
E-post: ir@cdon.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Om CDON
CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats online med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. CDON erbjuder ett brett sortiment som omfattar miljontals produkter inom film, musik, TV- och datorspel, kontorsvaror, böcker, leksaker, hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, skönhetsvård, mode, skor, datorer och datorprodukter. Under 2019 hade CDON.com över 100 miljoner besökare och idag har vi drygt 2 miljoner aktiva kunder. CDON är noterat på Nasdaq First North. Mer information finns på CDON.com

Filer för nedladdning

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)
thomas.pehrsson@cdon.com