CDON genomför riktad nyemission av 440 000 aktier och tillförs ca 200 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i CDON AB ("CDON" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av 440 000 aktier till ett pris om 455 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 7 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 31 augusti 2021. Genom Nyemissionen tillförs CDON cirka 200 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare, däribland Lizard Investors, Bayberry Capital Partners, Mandatum Asset Management och Adrigo Asset Management. Likviden från Nyemissionen avses användas till initiativ för att öka hastigheten i bolagets utveckling och tillväxt, innefattande att förbättra kundupplevelsen. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta växa enligt Bolagets affärsstrategi samt att diversifiera aktieägarbasen med lämpliga investerare.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i CDON ökar med 440 000, från 6 004 327 till 6 444 327. Aktiekapitalet ökar med 440 000,00 SEK, från 6 004 327,00 SEK till 6 444 327,00 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7 procent baserat på det totala antalet aktier i CDON efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Skandinaviska Enskilda Banken AB att inte emittera några aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar. Bolagets åtagande är föremål för vissa undantag, innefattande bland annat rätt för Bolaget att emittera aktier i samband med företagsförvärv. Dessutom har medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning samt Bolagets största aktieägare, Rite Ventures SPV AB, åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 dagar efter likviddagen för Nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.

CDON har i samband med Nyemissionen anlitat Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") som Global Coordinator och Bookrunner. Advokatfirman Cederquist KB var legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB var legal rådgivare till SEB.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i CDON i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förenade med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Manager. Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. CDON har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Allan Junge-Jensen
Tillförordnad VD
E-post: allan.junge@cdon.com

Eric Thysell
Investor Relations Manager
E-post: eric.thysell@cdon.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CDON AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021, kl. 22:30 CEST.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Om CDON

CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats. Under 2020 hade vi över 120 miljoner besök och 2,3 miljoner aktiva kunder. Kunderna kan välja att handla och jämföra priser på miljontals produkter vilket är det överlägset bredaste sortimentet bland nordiska e-handlare. Över 1 500 handlare erbjuder sitt sortiment på CDON:s plattform för att öka sin försäljning. Detta ger CDON ett brett sortiment som omfattar miljontals produkter inom film, musik, TV- och datorspel, kontorsvaror, böcker, leksaker, hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, skönhetsvård, mode, skor, datorer och datorprodukter. CDON är listat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet CDON.

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)
carl.andersson@cdon.com

Job Scam Awareness

To whom it may concern, please read attached article link